PathfinderStrona główna » Festiwal » Regulamin Festiwalu

REGULAMIN FESTIWALU

 

A. Regulamin wystawiania sztuk na

Festiwalu Teatralnym w Czackim

 

 1. Każda klasa może wystawić jedną, samodzielnie przygotowaną i wyreżyserowaną sztukę konkursową.
 2. Scenariusze muszą przejść przez „cenzurę” pani profesor Alicji Zięby, by zostały dopuszczone do Festiwalu. „Cenzura” ma na celu dbałość o przestrzeganie uniwersalnych norm moralnych i obyczajowych przy doborze tekstów.
 3. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu spektaklu należy do Wychowawcy klasy, który zobowiązany jest uczestniczyć w jednej z prób scenicznych i w próbie generalnej. Może on zakazać wystawienia sztuki lub nakazać poczynienie zmian w scenariuszu/grze aktorskiej w przypadku, gdy uzna, iż obecna forma jest niewłaściwa z przyczyn podobnych jak w punkcie 2.
 4. Sztuka dopuszczona do wystawienia na scenie nie może być wykluczona z konkursu (chyba, że zachodzi sytuacja z punktu 14!). Odpowiedzialność za ewentualne kontrowersje moralno-obyczajowe przyjmuje na siebie Wychowawca klasy.
 5. Scenariusze muszą zostać dostarczone do Sekretariatu FT przez klasy w terminie wyznaczonym przez szefów Festiwalu Teatralnego w Czackim.
 6. Klasy muszą oddać formularze do Sekretariatu Festiwalu w wyznaczonym terminie.
 7. Klasy muszą oddać scenariusze oświetleniowe i akustyczne (wraz z płytą) do sekcji oświetleniowej i akustycznej do w terminie wyznaczonym przez Szefów FT lub Szefów wyżej wymienionych sekcji. Istnieje możliwość wprowadzania ewentualnych poprawek w późniejszym terminie.
 8. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wybór scenariuszy (poza punktem 2).
 9. W sztukach konkursowych mogą brać udział wszyscy uczniowie oprócz jurorów.
 10. Wszyscy członkowie sekcji, razem z szefami sekcji i szefami Festiwalu, mogą ubiegać się o wszystkie nagrody.
 11. W sztukach konkursowych mogą grać goście (oprócz jurorów), jeśli ich suma nie przekracza połowy liczby aktorów danego przedstawienia lub nie jest większa niż 3 osoby.
 1. Gościem może być każdy uczeń nie należący do danej klasy lub absolwent XXVII LO, o ile nie jest to juror. W każdym innym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Szefostwa.
 2. Goście mogą występować jedynie jako aktorzy.
 3. Goście nie mogą grać ról wiodących.
 4. Jedynie goście będący aktualnie naszymi uczniami mogą ubiegać się o nagrody aktorskie.
 1. Sztuka, która spełni wszystkie wymagania punktu 11, może ubiegać się o wszystkie nagrody łącznie z Grand Prix / Małym Grand Prix.
 2. Użycie w sztuce ognia lub dymu musi zostać wcześniej zgłoszone do szefów Festiwalu.
 3. Sztuka konkursowa nie może trwać dłużej niż 40 minut. Jeśli czas trwania sztuki zostanie przekroczony, będzie ona całkowicie zdyskwalifikowana. W przypadku kontynuowania spektaklu po upływie kolejnych 5 minut zostanie on przerwany (przez włączenie światła i wyłączenie dźwięku).
 4. Każdy uczeń, nauczyciel oraz absolwent może zgłosić sztukę pozakonkursową. Sztuki te muszą spełnić wyżej wymienione wymagania sztuk konkursowych (poza punktem 11). W przypadku nadmiaru zgłoszeń sztuk pozakonkursowych o ich wyborze decydują szefowie Festiwalu.
 5. Kolejność sztuk, wystawianych na Festiwalu, ustalają szefowie Festiwalu.
 6. W przypadku kwestii spornych, nieregulowanych regulaminem, ostateczny głos należy do szefów Festiwalu.
 7. Regulaminy A, B i C mogą zostać zmienione na wniosek szefów poprzedniego Festiwalu po konsultacji z nowymi bądź na odwrót.
 8. Wychowawca i zespół aktorski współodpowiadaja za porządek na próbach oraz sprzątanie pracowni i rekwizytów.

 

B. Regulamin prób

 

 1. Próby w pracowniach przedmiotowych mają uzyskać pisemną aprobatę Dyrekcji po określeniu przez zespół konkretnego terminu.
 2. Próby mogą się odbyć tylko wówczas, gdy na terenie szkoły znajduje się nauczyciel, który przyjmie na siebie obowiązek opiekuna zaspołów aktorskich i potwierdzi tę funkcję swoim podpisem na podaniu o przydział sali.
 3. Uczniowie mają obowiązek pozostawić salę w nienagannym porządku.
 4. Próby na Sali gimnastycznej odbywają się według harmonogramu, ustalonego przez organizatorów. Klasy zobowiązane są do rygorystycznego przestrzegania terminów.
 5. Wypożyczanie sprzętu i rekwizytów, będących własnością szkoły odbywa się pod warunkiem imiennego podpisania rewersu.

 

 

 

C. Regulamin przyznawania nagród

 

I. Nagrody za spektakl

 

 1. Na formularzu każdy z jurorów osobno typuje 5 sztuk przyznając im punkty według następującego przelicznika: 1 miejsce – 5 punktów, 2–4, 3–3, 4–2, 5–1
 2. Członkowie jury nie mają obowiązku przyznać punktów za wszystkie miejsca.
 3. Punkty są sumowane przez minimum dwóch członków jury osobno, a wynik zapisywany przez sekretarza jury.
 4. Zwycięża sztuka z największą ilością punktów.
 5. W konkursie na najlepszy spektakl festiwalu, w którym biorą udział wszystkie sztuki konkursowe, musi zostać przyznana jedna nagroda główna (Grand Prix) oraz mogą zostać przyznane nagrody za drugie i trzecie miejsce (również ex-aequo).
 6. Według analogicznych zasad przeprowadza się również głosowanie wśród sztuk pierwszoklasistów (1 miejsce – 3 punkty, 2–2, 3–1) i przyznaje się tzw. „Małe Grand Prix”. Nagrodzony może być tylko jeden spektakl.
 7. Pierwsze nagrody nie mogą być przyznawane ex-aequo – w przypadku jednakowej ilości punktów przewodniczący jury zarządza dodatkowe głosowanie między konkretnymi sztukami.

 

II. Nagrody za role

 

 1. Po zakończeniu każdego dnia festiwalu jury w pełnym składzie klasyfikuje role z obejrzanych spektakli jako pierwszoplanowe (spajające całość przedstawienia), drugoplanowe (wyraziste kreacje jednego z wątków akcji), bądź epizodyczne (pojedyncze zadania aktorskie lub szereg odrębnych zadań aktorskich). W sytuacjach spornych zasięga opinii reżysera danego przedstawienia.
 2. Osobne zestawienia zawierają kreacje żeńskie i męskie.
 3. Na każdym z sześciu formularzy każdy z jurorów osobno typuje 5 ról przyznając im punkty według następującego przelicznika: 1 miejsce – 5 punktów, 2–4, 3–3, 4–2, 5–1.
 4. Punkty są sumowane przez minimum dwóch członków jury osobno, a wynik zapisywany przez sekretarza jury.
 5. Zwycięża rola z największą ilością punktów.
 6. W konkursach na najlepsze kreacje aktorskie musi zostać przyznana w każdej z sześciu kategorii jedna nagroda główna (w przypadku jednakowej ilości punktów przewodniczący jury zarządza dodatkowe głosowanie między konkretnymi rolami) oraz mogą zostać przyznane nagrody za drugie i trzecie miejsce (również ex-aequo).

 

III. Inne Nagrody

 

 1. Nagrody mogą zostać też przyznane twórcom spektakli za: SCENARIUSZ (autorski), twórczą ADAPTACJĘ scenariusza istniejącego, MUZYKĘ (wykonywaną na żywo lub / i podkład), CHOREOGRAFIĘ (układy taneczne lub / i ruch sceniczny), SCENOGRAFIĘ, KOSTIUMY lub / i CHARAKTERYZACJĘ oraz różnego rodzaju EFEKTY SPECJALNE.
 2. Osobną kategorią jest też debiut aktorski. Nagrody w tej kategorii przyznawane są pierwszoklasistom lub innym debiutantom, o ile w programie zaznaczono, iż jest to kreacja debiutancka. W przypadku dużej liczby wyróżniających się debiutów jury może zadecydować o podziale tej kategorii na dwie: debiut żeński i debiut męski.
 3. W przypadku nagród z punktu 1 i 2 na formularzach każdy z jurorów osobno typuje maksymalnie 3 sztuki / role kandydujące w danej kategorii, przyznając im punkty według następującego przelicznika: 1 miejsce – 3 punkty, 2–2, 3–1.
 4. Punkty są sumowane przez minimum dwóch członków jury osobno, a wynik zapisywany przez sekretarza jury.
 5. W każdej z kategorii zwycięża sztuka / rola z największą ilością punktów.
 6. W przypadku jednakowej ilości punktów przewodniczący jury zarządza dodatkowe głosowanie między konkretnymi sztukami / rolami.
 7. Ewentualne dodatkowe wyróżnienia przyznawane są sporadycznie w wypadku wyrównanych wyników głosowania w którejś z kategorii.

 

IV. Wyróżnienia i nagrody prywatne

 

 1. Jury może przyznać (maksymalnie 3) dowolne wyróżnienia za szczególne osiągnięcia nie mieszczące się w regulaminie przyznawania nagród lub wyróżnić role / spektakle w wypadku wyjątkowo wysokiego poziomu w ramach którejś z regulaminowych kategorii.
 2. Swoją nagrodę – niezależną od werdyktu jury – przyznaje publicznosć. Widzowie oddają głos po każdej sztuce, przyznając jej od 1 do 5 punktów. Wygrywa spektakl, który uzyskał najwyższą średnią ocen. Organizacją głosowania, zliczaniem głosów publiczności i ogłoszeniem wyniku zajmuje się sekcja informacyjna.
 3. Swoje wyróżnienia lub nagrody mogą również przyznawać sekcje, o ile kategoria przyznania nagrody nie pokrywa się z kategoriami przyznawania nagród przez jury i wiąże się z działalnością sekcji (np. sekcja plastyczna za najlepszy plakat).
 4. Z inicjatywą przyznania prywatnej nagrody może wystąpić również nauczyciel lub absolwent.
 5. Sekcje i absolwenci mogą wręczyć swoje wyróżnienia i nagrody podczas gali pod warunkiem zgłoszenia tego do sekretariatu festiwalu do godziny 15 ostatniego dnia festiwalu.
 6. Nagrody i wyróżnienia prywatne nauczycieli zostaną przedstawione podczas uroczystej gali, ale ich wręczenie nastąpi po festiwalu.

 

 

D. Regulamin Jury

 

I. Skład Jury

 

 1. Sześć miejsc przeznaczonych jest dla uczniów. Każda klasa może zaprezentować jedną osobę ze swego grona, która nie jest zaangażowana w przygotowanie żadnej sztuki konkursowej i nie wchodzi w skład żadnej sekcji. Szefostwo festiwalu wybiera z każdego rocznika dwóch przedstawicieli tak, aby w skład jury weszło przynajmniej po jednym przedstawicielu z każdego profilu.
 2. Pięć miejsc przeznaczonych jest dla zaproszonych przez szefostwo festiwalu nauczycieli. Dla zachowania większej obiektywności lepiej, by nie byli to wychowawcy klas występujących w konkursie.
 3. Jedno miejsce zarezerwowane jest dla specjalnego gościa (osoby spoza szkoły) zaproszonego przez szefostwo festiwalu. W przypadku braku takiej osoby jej miejsce pozostaje anulowane.
 4. Przy doborze jurorów warto zwrócić uwagę na względnie równy podział miejsc pomiędzy przedstawicieli obu płci.

 

II. Zadania Jury

Jury ma obowiązek:

 1. Obejrzeć wszystkie konkursowe spektakle.
 2. Zachować wyłącznie dla siebie opinie, uwagi i notatki do momentu podsumowania wyników głosowania.
 3. Uczestniczyć w obradach (po zakończeniu każdego dnia konkursu).
 4. Zgodnie z regulaminem przyznawać punkty w przewidzianych w nim kategoriach (po zakończeniu ostatniego dnia konkursu).
 5. Zliczyć przyznane punkty (każdorazowo dwóch jurorów niezależnie).
 6. Złożyć uroczysty podpis pod werdyktem jury.
 7. Wypisać nagrody.
 8. Zabezpieczyć wyniki głosowania do chwili ogłoszenia werdyktu.
 9. W miarę możliwości wziąć udział w uroczystej gali.

 

 

III. Organizacja pracy Jury

 

 1. Przed rozpoczęciem festiwalu jury wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 2. Jury otrzymuje przed rozpoczęciem festiwalu aktualny program (z ewentualnym aneksem) zawierający następujące informacje:
 1. w których spektaklach wykorzystane będą scenariusze autorskie i kto jest ich autorem
 2. kto jest autorem adaptacji scenariusza istniejącego i reżyserem przedstawienia
 3. kto jest autorem muzyki, choreografii, scenografii, kostiumów i charakteryzacji oraz (konkretnych) efektów specjalnych do spektaklu.
 4. kto występuje na scenie festiwalowej po raz pierwszy
 1. Jury zasiada na widowni wspólnie na specjalnie dla niego zarezerwowanych miejscach o bardzo dobrej widoczności (pośrodku, w 4 – 7 rzędzie)
 2. Wszystkie decyzje jury podejmowane są na wcześniej przygotowanych, podpisanych kartach do głosowania zatwierdzonych przez szefostwo festiwalu.
 3. Przewodniczący jury czuwa nad przestrzeganiem regulaminu w czasie obrad, sprawdza proceduralną prawidłowość oddawanych głosów i dba o sprawny przebieg prac jury.

 

E. Regulamin pracy sekcyjnych.

 

 1. Szefów poszczególnych sekcji powołują szefowie festiwalu, biorąc pod uwagę sugestie ustępujących szefów.
 2. Nabór do poszczególnych sekcji robią szefowie tych sekcji.
 3. Osoby wybrane do sekcji powinny uzyskać akceptację opiekunów festiwalu.
 4. Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o przyjęciu kandydata do sekcji należy wziąć pod uwagę opinię jego Wychowawcy.
 5. Wszyscy sekcyjni muszą przedstawić opiekunom festiwalu pisemne zgody Rodziców na wychodzenie ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych, transport własnymi samochodami i późne powroty do domu.
 6. Szefowie sekcji dbają o dobrą atmosferę pracy i nie dopuszczają do tzw. „fali” czyli zwyczajowego szczególnego traktowania pierwszoklasistów,  które mogłoby zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu.

 

 

F. Regulamin wejść na Festiwal

 

 1. Na XXIII FT obowiązuje następująca kolejność wchodzenia na sztuki:
 1. Goście, Dyrekcja, Jury oraz Nauczyciele
 2. Osoby posiadające karnet
 3. Osoby posiadające bilet na dany dzień Festiwalu

…..........................

 1. Absolwenci oraz sekcyjni *

 

* W przypadku spektakli, na których zabrakło miejsca na Sali, w pierwszej kolejności wypraszani są sekcyjni niezwiązani w żaden sposób ze sztuką, a następnie absolwenci.

2. Wszyscy uczniowie mają prawo do darmowego wejścia na sztukę swojej (wyłącznie) klasy.

3. Osoby, będące w obsłudze kawiarenek, nie mogą wejść na sztuki bez biletów / karnetów. (Chyba, że zachodzi sytuacja z punktu 2.).

4. Nauczyciele mają wstęp wolny na wszystkie sztuki festiwalowe.

5. Liczba biletów i karnetów jest ograniczona. Przydzielona zostanie określona ich liczba na każdą klasę, a następnie rozdzielaniem ich wśród uczniów zajmie się przewodniczący klasy lub wychowawca klasy.

6. Ruchem podczas wchodzenia i wychodzenia ze sztuk kieruje Sekcja Porządkowa. Uprasza się o reagowanie na prośby i polecenia jej członków dla wspólnego dobra, komfortu oraz porządku i bezpieczeństwa.

 

W razie naruszenia statutowych zasad zachowania każdy z uczestników festiwalu (aktorzy, sekcyjni, widzowie, pracownicy kawiarenek itd.) zostaje natychmiastowo wykluczony z udziału w imprezie i poddany karom, przewidzianym przez prawo Szkoły.

 

Szefowie Festiwalu zastrzegają sobie prawo do zmiany treści powyższego regulaminu.