PathfinderStrona główna » Dla kandydatów » Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
w roku szkolnym 2015/2016


§ 1.
Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
 3. Zarządzenie nr 13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016. (wraz z załącznikami)
 4. Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 25.02.2015 r. zatwierdzająca zasady

§ 2.
Wymagane dokumenty

 1. wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji (zwanego dalej Systemem) i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów,
 2. kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum,
 3. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 4. 3 fotografie (na odwrocie dane: imię i nazwisko, data urodzenia),
 5. pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów).

§ 3.
Zasady ogólne

 1. Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski - podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:
  • kandydat, składając wniosek – podanie, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  • każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, zapewniających mu przyjęcie,
  • jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów, uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
  • kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 5. Kandydat, umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły, składa oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie, ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty - określonym w § 5. Zasad Rekrutacji.
 7. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia, potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 9. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:
  1. podaje informację o warunkach rekrutacji,
  2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie,
  3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
  4. ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły,
  5. ogłasza listę kandydatów nieprzyjętych do Szkoły,
  6. podaje informację o wolnych miejscach w Szkole,
  7. zajmuje stanowisko w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, w tym określa warunki i kryteria rekrutacji uzupełniającej i rekrutacji dodatkowej,
  8. sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
 10. Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do Szkoły, są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami, regulującymi działalność Liceum (Statut, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania), a z chwilą przyjęcia do Szkoły - do ich przestrzegania.

§ 4.
Kryteria rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego lokata na listach kandydatów do Szkoły.
 3. Progiem punktowym jest liczba punktów ostatniego kandydata zakwalifikowanego przez System do danego oddziału.
 4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.
 5. Kolejność na liście przyjętych ustala się w następujący sposób:
  1. kandydaci przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego,
  2. kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali największą liczbę punktów.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym, mają w następującej kolejności:

Dokumenty, o których mowa w powyższej tabeli w pkt. 1 oraz w pkt. 2 lit. b–e, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Oświadczenia, o których mowa powyższej tabeli w pkt. 2 lit. a) i f), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.
 2. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.
 3. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 2. pkt. 1, 2, 3 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego, a odnośnie § 2. p. 5 oraz § 4. pkt 6 - nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.
 4. O przyjęciu kandydata do liceum decyduje suma liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za:
  1. egzamin gimnazjalny,
  2. oceny z następujących przedmiotów:

   język polski, matematyka
   chemia, biologia
   w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1a z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych,
   język polski, matematyka
   historia oraz geografia lub biologia
   (do wyboru przez kandydata)
   w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1b z rozszerzonym programem nauk humanistycznych
   język polski, matematyka
   geografia i historia
   w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1c z rozszerzonym programem nauk społecznych,
   język polski, matematyka
   fizyka i chemia
   przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 1d lub 1e z rozszerzonym programem nauk ścisłych,

  3. inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

  Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans edukacyjnych w procesie rekrutacji podwaja się sumę punktów uzyskaną za:
  • oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w pkt. 10b;
  • inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum;
  • średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki.

  Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu gimnazjalnego przyznaje się liczbę punktów:
  • uzależnioną od oceny na świadectwie z danego przedmiotu (dotyczy przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny) zgodnie z tabelą

  • Ocena Punkty
   celujący 20
   bardzo dobry 16
   dobry 12
   dostateczny 8
   dopuszczający 4

  • uzależnioną od średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku (dotyczy przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie oraz biologia, geografia, fizyka i chemia) zgodnie z tabelą

  • Ocena Punkty
   5,51 – 6,00 20
   4,51 – 5,50 16
   3,51 – 4,50 12
   2,51 – 3,50 8
   2,00 – 2,50 4

 5. W postępowaniu klasyfikacyjnym kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów.
  Punkty przyznawane są według następujących kryteriów:
  1. 100 p. maksymalnie za egzamin gimnazjalny,
  2. 100 p. maksymalnie za oceny z przedmiotów, wybranych ze świadectwa ukończenia gimnazjum (z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i dwóch zajęć edukacyjnych, wskazanych w § 4. p. 10) oraz za inne osiągnięcia uczniów, odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

  Ad. a. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu:
  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

  W celu przeliczenia wyniku procentowego egzaminu na punkty przyjmuje się współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik 70%, 70 0,2=14 punktów w rekrutacji).

  Ad. b. Oceny będą przeliczane na punkty następująco:

  Ocena Punkty
  celujący 18
  bardzo dobry 14
  dobry 10
  dostateczny 6
  dopuszczający 2

  Osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, będą przeliczane na punkty następująco:

  Liczba punktów Osiągnięcie ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
  13 punktów Tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim - zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125)
  Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów.
  7 punktów Tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125).
  Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów. W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów.
  5 punktów Uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział.
  2 punkty Uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział.
  W przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym.


  Ponadto można uzyskać:
  2 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;
  2 punkty – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
  do 6 punktów - za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

  Ilość punktów Ocena
  6 celujący
  5 bardzo dobry
  4 dobry
  3 dostateczny
  2 dopuszczający

 6. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 7. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów we wszystkich przypadkach, również nieobjętych niniejszymi postanowieniami, podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.
 8. § 5.
  TERMINARZ 

  od 11 maja 2015 r. (poniedziałek)
  od godz. 10.00 do 22 maja 2015 r. (piątek)

  do godz. 15.00

  czwartki
  w godz. 14.00 - 18.00

  poniedziałki, wtorki, środy, piątki
  w godz. 8.00 - 16.00

  Kandydat, dla którego XXVII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) wniosek zgodny ze wzorem ustalonym przez organ prowadzący, stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów.

  Wniosek kandydat drukuje z Systemu.

  od 19 czerwca 2015 r. (piątek) od godz.10.00
  do 23 czerwca 2015 r. (wtorek)


  do godz. 16.00

  Kandydat może dokonać zmiany wyboru szkół i oddziałów.

  26 czerwca 2015 r. (piątek)
  w godz. 11.00 - 17.00

  27 czerwca 2015 r. (sobota)
  w godz. 10.00 - 13.00

  29 czerwca 2015 r. (poniedziałek)
  w godz. 9.00 - 16.00

  Kandydat (po uprzednim wprowadzeniu do systemu swoich ocen i innych osiągnięć) składa w Liceum następujące dokumenty:

  • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  • inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący

  Na każdej stronie kopii należy umieścić:

  • adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”,
  • datę,
  • pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz
  • pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

  Jeśli wszystkie trzy wybrane przez kandydata szkoły znajdują się w Warszawie, kandydat może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

  2 lipca 2015 r. (czwartek)

  godz. 17.00

  Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

  2 lipca 2015 r. (czwartek)
  w godz. 17.00 - 18.00

  3 lipca 2015 r. (piątek)
  w godz. 8.00 - 16.00

  6 lipca 2015 r. (poniedziałek)
  w godz. 8.00 - 16.00

  Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

  • oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz
  • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • kwestionariusz osobowy oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5

  UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

  7 lipca 2015 r. (wtorek)

  godz. 16.00

  Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do XXVII Liceum Ogólnokształcącego.

  Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
  Załączniki


  Rekrutacja
  TITLE
  LAST MODIFIED
  ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
  do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015


  Dokument PDF
  zasady_rekrutacji_14-15.pdf
  Zarządzenie nr 21 Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  z dnia 15 kwietnia 2014 r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015
  Zarządzenie Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  z dnia 19 lutego 2014 r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015
  Dokument PDF
  zarzadzenie-21 pdf
  Dokument PDF
  zarzadzenie-10 pdf
  Załącznik Nr 1
  Wykazy konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych dla gimnazjalistów organizowane przez mazowieckiego kuratora oświaty
  Załącznik Nr 2
  Wykazy olimpiad dla gimnazjalistów
  Dokument PDF
  zal-1 pdf
  Dokument PDF
  zal-2 pdf
  Załącznik Nr 3
  Wykazy olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych
  Zawody sportowe
  Gimnazjum - wykaz zawodów sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły
  Dokument PDF
  zal-3 pdf
  Dokument PDF
  zawody_sportowe pdf
  Zawody wiedzy
  Gimnazjum - wykaz zawodów wiedzy organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły
  Zawody artystyczne
  Gimnazjum - wykaz zawodów artystycznych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły
  Dokument PDF
  zawody_wiedzy pdf
  Dokument PDF
  zawody_artystyczne pdf
  Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  z dnia 10 lutego 2014 r.
  w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015


  Dokument PDF
  zarzadzenie-6 pdf  Druki do wypełnienia

  Poniższe druki będziemy przyjmować od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Czackiego. Należy otworzyć każdy z dokumentów, wypełnić zawarte w nich formularze oraz je wydrukować.

  Dokumenty w przygotowaniu